Bestemmelser

TUE

We’ve all seen it happen, the one that looks like you’re about to run away and hide. The risk of death in adults from Córdoba the use of dapoxetine cost is approximately 1 in 4, according to the fda. Amoxicillin for dogs should not be taken for more than 7 days.

A full explanation is in the package insert or your physician. A new synthetic chloramphenicol was prepared, and https://burschenschaft.de/67606-map-40858/ its structure determined by physical and spectral methods. For a long period of time, drugs have been developed that target different cellular and molecular components of the central and peripheral nervous system, such as histamine.

Bestemmelser for​​ 

 24-timers sejlads

1.Formål​​ 

Formålet med sejladserne, der afholdes primo juni og september er, at fremme godt sømandsskab, give rutine i navigation og natsejlads samt vejrbedømmelse og langtursduelighed.​​ 

2.​​  Opgave​​ 

Opgaven består i at udsejle den længst mulige distance mellem opgivne punkter fra en given starthavn og inden 24 timer efter start at vende tilbage til samme havn, som vælges ved tilmeldingen.​​ 

3. Tilmelding

Tilmelding og betaling for 24-timers sejladserne sker til “Udvalget for 24-timers Sejlads”.​​ 

Tilmeldingen ​​ er bindende. Sejlfartøjer, hvis fører er medlem af en klub under Dansk Sejlunion kan deltage. Umiddelbart før startdatoen sender udvalget følgende sejladspapirer til deltagerne.

1.​​  Program

2. Bestemmelser for 24 -timers sejlads

3.Punktdefinitioner og distancetabel

4.Deltagerliste

5.3 logbogsblade og returkuvert

4. Gruppeinddeling

De tilmeldte både deles ind i grupper efter sejlevne af ​​ “Udvalget for 24-timers Sejlads”. Hvis resultatet af flere sejladser viser, at en båd burde placeres i en anden gruppe, overføres båden til denne gruppe i efterfølgende sejladser.​​ 

5. Sejladsen

Starten​​ går om lørdagen kl. 15.00. - Dommerstadet er normalt markeret med ​​ et 24-timers flag. Herfra afgives et lydsignal, som angiver, at der kan startes rettidigt i løbet af det følgende kvarter. Der gives ikke andre signaler.

Starttiden​​ er det tidspunkt, hvor båden første gang efter signalet er givet passerer startlinien, tidspunktet indføres i logbogsbladet. Hvis en båd starter senere end kl. 15.15 er starttidspunktet kl. 15.15. - For den enkelte båd beregnes sejltiden fra dens starttidspunkt.​​ 

 Banen​​ som indgår i sejladsen er opgivet i punktdefinitionen. Deltagerne kan frit kombinere punkt- rækkefølgen, dog må hvert punkt ikke rundes mere end 2 gange, ligesom distancen mellem to punkter kun må medregnes 2 gange. Egen startlinie må ikke bruges som rundingspunkt under sejladsen. For at et punkt er rundet korrekt, kræves det, at punktet kommer til at ligge inde i den mindste vinkel mellem kurserne til og fra punktet, hvis andet ikke er oplyst i punktdefinitioner, og at afstanden ikke overstiger 0,1 sømil.

Hvis​​ et​​ punkt ikke kan findes,​​ skal det fremgå tydeligt af logbogsbladet.

Distancen mellem det foregående og det efterfølgende punkt må ikke være kortere end den distance, man skulle have sejlet, hvis man havde fundet punktet og rundet det rigtigt. Udvalget afgør, om punktet kan anerkendes som rundet, hvorfor det er nødvendigt at give rimelige tidsfæstede logvisninger, lodskud og stedbestemmelser ved pejling eller navigator.​​ 

 Mållinien​​ er den samme som startlinien. - Passagetidspunktet skal noteres i logbogsbladet.

 Afbrydelse af sejladsen: ​​ Det er tilladt at ankre eller fortøje, for at undgå fare for liv eller båd,​​ for at forebygge havari, ved havari, for eventuel reparation af skrog, rig og sejl, eller for at undgå distancetab i modstrøm. Da båden skal have været let i mindst 18 timer, for at en sejlads kan anerkendes, må afbrydelserne ialt højst vare 6 timer.

Motor​​ eller andet fremdrivningsmiddel end sejl må kun bruges i nødstilfælde og da kun for at hindre skade på personer eller ejendom. Eventuel brug skal noteres i logbogsbladet. En betingelse for udvalgets godkendelse er at årsag, tidspunkter og sted for sejladsens afbrydelse og genoptagelse er noteret i logbogsbladet.

 For sent tilbage:​​ Hvis deltageren ikke er i mål inden for tidsfristen, opgives position efter 24 timers sejlads. Ved aflæsning af navigator eller pejlinger kombineret med lodskud. Endvidere opgives tidspunktet for passage af mållinien.​​ 

6.​​  Logbogsbladet

Logbogsbladet skal udfyldes korrekt efter følgende anvisninger:

1. Ved hver punktrunding ​​ noteres:​​ 

  Tidspunkt - Punkt nr. - Sb / Bb passage - Distance fra foregående punkt efter distancetabellen.​​  Endvidere noteres vindretning og vindstyrke.

2. Sejlføring​​ noteres ved brug af følgende forkortelser:​​ 

 

 ​​​​ S = Storsejl SP = Spiler

 ​​​​ F = Fok​​ 

SF = Stormfok

 ​​​​ G = Genua (1-2-3-4) RG = Rullegenua

 ​​​​ K = Klyver  ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ FJ = Flying Jib​​ 

SK = Stormklyver

  Hvis rebning af sejl ​​ finder sted tilføjes et R efter forkortelsen.

3. Observation af andre deltagere:​​ ​​ Skal ske i tidsrummet fra 1 time efter start til målgang.​​ 

 Det er vigtigt, når andre fartøjer observeres, at tidspunkt, sejlmærke eller kendingsbogstaver​​  samt​​  den observerede båds ca. kurs noteres. - Kan man ikke identificere en anden deltager,​​  eller observeres manglende lanterneføring, skal det noteres i logbogsbladet.

  Ved nat udveksler deltagerne lyssignaler ved brug af de tildelte kendingsbogstaver.

Eksempel: - Båden “Axel” observerer en mulig deltager!

 a.  ​​ ​​​​  “Axel” kalder ved at sende sit 1. bogstav V (. . . -) i sit kendingsignal.​​ 

    Signalet gentages indtil deltageren “Valborg” svarer.​​ 

 b. Når “Valborg” har opfattet “Axel”’s signal, sender “Valborg sit eget 1. bogstav R (. - .).

​​  ​​    Signalet gentages indtil “Axel” svarer.

 c. “Axel” sender herefter sit 2. bogstav F (. . - .) , ​​ som sendes indtil “Valborg” svarer.

 d.​​  “Valborg sender herefter sit 2. bogstav L (. - . .).

 e. “Axel” kvitterer herefter for modtagelsen ved at sende tegnet AR: ​​​​ (. -  ​​​​ . - .). ​​ 

  Signaludveksling er hermed slut, og aflæsningen noteres i logbladet.​​ 

4. ​​ Bemærkninger:​​ ​​ Vigtige hændelser noteres, fx sejlskift, brug af motor, havari, grundstød- ning, ankring eller brug af nødhavn. - Endvidere noteres klokkeslet for hændelsen.​​ 

5. Mandskabsrubrikken​​ skal udfyldes med besætningens navne. ​​​​ 

7. Efter sejladsen

Logbogsbladet:  ​​​​ Skal afleveres af alle deltagere i 2 eksemplarer, også hvis man ikke er startet eller udgået af sejladsen. Aflevering kan ske til et udvalgsmedlem eller sendes i den udleverede kuvert senest dagen efter sejladsen. For sen aflevering kan medføre, at resultatet ikke kan anerkendes.​​ 

 Resultatberegning:  ​​​​ Resultatdistancen er den totalt udsejlede distance, beregnet efter punkt- og​​ 

distancetabellen efter evt. fradrag for forsinket målgang og evt. ukorrekt gennemført sejlads.

​​  Det endelige resultat udregnes af udvalget. En betingelse for anerkendelse af sejladsen er, at fartøjet har været let i mindst 18 timer. ​​ Hvis​​ en båd kommer i mål senere end 24 timer efter den noterede starttid (se afsnittet “starttid”), fratrækkes en distance fra den udsejlede distance udregnet efter formlen: F = 2xDxT / 24x60, hvor F er fradraget, D er den totale udsejlede distance og T er forsinkelsen i minutter.

8. Plaketter

Efter årets sejladser uddeles en årsplakette til hver fører, som har gennemført mindst en sejlads, med dennes navn, gruppe og årsdistance indgraveret.

Der tildeles en plakette til den deltager, der som fører i 24-timers sejladser har opnået en samlet distance efter nedenstående tabel. Det er ligegyldigt, hvornår disse sejladser har fundet sted, dog skal de være anerkendt af ​​ “Udvalget for 24-timers Sejlads”.​​ 

Hvis en fører skifter båd, regnes tidligere distancer med. Hvis den nye båd hører til i en anden gruppe, reguleres de tidligere udsejlede distancer i forholdet 150-175-200-225-250-275 efter nedenstående tabel.

 

Plakettetype / Gruppe

1

2

3

4

5

6

 

Bronze​​ 

150

175

200

225

250

275

 

Sølv

375

440

500

565

625

690

 

Guld

750

875

1000

1125

1250

1375

 

Jern

1500

1750

2000

2250

2500

2750

 

Bronze med emalje

1650

1925

2200

2475

2750

3025

 

Sølv med emalje

1875

2190

2500

2815

3125

3440

 

Guld med emalje

2250

2625

3000

3375

3750

4125

 

Jern med emalje

3000

3500

4000

4500

5000

5550

 

Bronze med udmærkelse

3750

4375

5000

5625

6250

6875

 

Sølv med udmærkelse

4500

5250

6000

6750

7500

8250

 

Guld med udmærkelse

5250

6125

7000

7875

8750

9625

 

Jern med udmærkelse

6000

7000

8000

9000

10000

11000

 Længste distance: ​​ Efter årets sejladser findes den deltager, der har udsejlet den længste distance, ved at alle de deltagende både’s udsejlede distancer i grupperne 1, 2, 3, 5, 6 ​​ omregnes til gruppe 4 jævnfør ovenstående tabel.

Hvis der er tilmeldt over 10 deltagere, får nr. 1 sin årsplakette i ​​ “sølv”.

Hvis der er over 20 deltagere, får nr. 1 sin årsplakette i ​​ “guld” og nr. 2 ​​ i ​​ “sølv”. ​​ 

Hvis der er over 30 deltagere, får nr. 1 sin årsplakette i ​​ “guld” og nr. 2 ​​ og 3 i “sølv”. ​​ 

Hver 10 deltager mere udløser yderligere 1 plakette i “sølv”.

Anerkendelse:  ​​​​ I hver gruppe udsættes der i hver sejlads en anerkendelse til den deltager, der​​  har været længst væk fra startlinien og hjemme inden for 24-timer fra starttidspunktet. ​​ 

 Årsmødet:  ​​​​ Plaketter og anerkendelser uddeles ved en sammenkomst i løbet af vinteren.

 

9. Øvrige bestemmelser

1.Sejladsen sker på deltagernes egen risiko. Føreren er alene ansvarlig for sejladsens gennem- førelse, ligesom føreren er ansvarlig for, at de herværende bestemmelser overholdes.

2.Føreren er ansvarlig for, at båden er fuldt sødygtig, og udrustet til sejladsen.

 3.Der skal minimum være 2 personer om bord under hele sejladsen.

 4.Der sejles efter de internationale søvejsregler, ligesom reglementeret lanterneføring skal følge​​  disse. Manglende lanterneføring kan medføre diskvalifikation.

5.Radarreflektor skal føres under hele sejladsen.

6.Sejlet skal være tydeligt mærket med bådens sejlmærker.

 7.24-timers flaget skal føres let synligt i hækstaget eller storsejlets agterlig under hele sejladsen.​​  Der udleveres et nyt flag til alle førstegangsdeltagere. Bortkommer flaget, kan nyt købes ved​​  henvendelse til udvalget (se program).

10.​​  Strafbestemmelser

Hvis en deltager overtræder bestemmelserne, kan denne idømmes straf i form af fradrag i resultatdistancen.

 I grove tilfælde kan deltageren diskvalificeres og eventuelt udelukkes fra deltagelse i fremtidige ​​ 24-timers sejladser.​​ 

 

 

 

Udgave: April ​​ 2002

 ​​ ​​ ​​ ​​​​ “Udvalget for 24 timers Sejlads”

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Diagram til hurtigtolkning af morsetegn.​​ 

​​ 

 ​​​​ 

1​​ 

glimt

.​​ 

​​ E

-

T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2​​ 

glimt

. .

I

. -

A

- .

N

- -

M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 glimt

. . .

S

. . -

U

. - .

R

- . .

D

- . -

K

- - .

G

- - -

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4​​ 

glimt

. . . .

H

. . . -

V

. . - .

F

. - . .

L

. - . -

Æ

. - - .

P

. - - -

J

- . . .

B

- . . -

X

- . - .

C

- . - -

Y

- - . .

Z

- - . -

Q

- - - .

Ø

- - - -

CH

 

1